Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vsetínská nemocnice a.s. nakládá s osobními údaji, přičemž tak činí mimo jiné a zejména v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Níže uvádíme jako správce své kontaktní údaje.

 

Kontaktní adresa správce:

Vsetínská nemocnice a.s.

se sídlem Nemocniční 955, 755 01  Vsetín

IČ: 26871068

Telefon: + 420 571  818  111

e-mail: nemocnice@nemocnice-vs.cz

ID datové schránky: uhugytj

 

Vsetínská nemocnice a.s. na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly zejména stanovené článkem 39 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a pro veřejnost je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí týkající se nakládání s osobními údaji Vsetínské nemocnice a.s. jako správcem.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Lenka Jonáková

Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01  Vsetín

e-mail: poverenec@nemocnice-vs.cz

telefon: +420 703 464 455

 

Nezbytné osobní údaje zpracovávané Vsetínskou nemocnicí a.s. v souvislosti s její činností vykonávanou ve veřejném zájmu jsou shromažďovány a dále užívány ve většině případů na základě plnění právních povinností, které se na Vsetínskou nemocnici a.s. vztahují skrze příslušné právní předpisy, a dále pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo jiném, kterým je Vsetínská nemocnice a.s. pověřena. Další nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány za účelem plnění uzavřeného vztahu mezi Vsetínskou nemocnicí a.s. a subjekty osobních údajů. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který je vždy vyjádřen svobodně, konkrétně, s náležitým informováním subjektu údajů a jednoznačným projevem vůle; součástí takového souhlasu je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Vsetínské nemocnici a.s. uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas; tím není dotčeno právo v jednotlivých případech nakládat s osobními údaji, resp. zpracovávat tyto i za pomoci zpracovatelů, kteří však vždy poskytují ochranu osobních údajů v úrovni minimálně stejné jako sama Vsetínská nemocnice a.s. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje skartovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění, popřípadě po dobu stanovenou jinými závaznými právními předpisy. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedeném kontaktu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.