Info dle zák. č. 106/1999

INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. 

Informace zveřejněné o Vsetínské nemocnici a.s. jako povinném subjektu dle zákona
č. 106/1999 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky.


Název: 

Vsetínská nemocnice a.s.

Důvod a způsob založení:

Vsetínská nemocnice a.s. (dále také „VSN“) byla založena v právní formě akciové společnosti (zakladatelem) Zlínským krajem dne 20. září 2005, a to za účelem poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou. Vedle tohoto hlavního předmětu činnosti VSN provozuje další činnosti, ke kterým má příslušné živnostenské oprávnění.VSN je tak poskytovatelem zdravotních služeb, jehož činnost se řídí právní úpravou v této oblasti především zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Činnost společnosti jako obchodní korporace je pak upravena zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Organizační struktura: 

Valná hromada, resp. jediný akcionář, jehož působnost vykonává Rada Zlínského kraje, Představenstvo, Dozorčí rada, Vedení společnosti.
Zdravotnická oddělení: lůžková, ambulantní, centrální operační sály a centrální sterilizace, komplement.

Kontaktní spojení: 

Kontaktní poštovní adresa:
Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Sekretariát ředitelství VSN (2. NP budovy ředitelství)
Vsetínská nemocnice a.s.
Nemocniční 955
755 01 Vsetín

Úřední hodiny: 
Vsetínská nemocnice a.s. není správním úřadem ani orgánem veřejné moci, a nemá proto úřední hodiny pro veřejnost stanoveny. Osobní návštěvu, která se netýká samotného poskytování zdravotních služeb, ale vyřízení administrativních záležitostí či podnětů, je proto s příslušným oddělením vhodné domluvit telefonicky v běžné pracovní době.

Telefonní čísla:
Základní (spojovatelka) – telefon: + 420 571  818  111.
Další kontakty.

Adresa internetových stránek: 
https://nemocnice-vs.cz

Adresa podatelny:
Vsetínská nemocnice a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

Elektronická adresa podatelny:
podatelna@nemocnice-vs.cz

Datová schránka:
uhugytj

Další informace: 

Případné platby lze poukázat:
číslo účtu: 2109376609/2700
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IČ: 26871068

Plátce daně z přidané hodnoty: CZ26871068

Dokumenty: 

Seznamy hlavních dokumentů 

Rozpočet: 

Rok 2020 (plán)
Náklady: 727 221 tis. Kč
Výnosy: 732 937 tis. Kč
HV: + 5 716 tis. Kč

Rok 2021 (plán)
Náklady: 788 832 tis. Kč
Výnosy: 795 598 tis. Kč
HV: + 6 766 tis. Kč

Příjem podání a podnětů: 

Postup pro vyřizování stížnosti na zdravotní služby

Přehled nejdůležitějších právních předpisů na úrovni zákonů, popř. mezinárodních smluv vztahujících se buď k činnosti a rozhodování VSN zejména jako poskytovatele zdravotních služeb nebo upravujících přístup k informacím (vše v platném znění):

  • Sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
  • Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
  • Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách
  • Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu nemocnice, budova ředitelství, Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, 2. poschodí, v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. (vhodné po předchozí telefonické domluvě) nebo obecně na internetové stránce: https://www.zakonyprolidi.cz/

Vydané právní předpisy: VSN nemá věcnou ani formální působnost pro vydávání právních předpisů.

Úhrady za poskytování informací: 

Sazebník úhrad za poskytování informací:

  • Cena za kopírování (1 kopie, rozměr A4)  – 4 Kč
  • Cena za oboustrannou kopii (rozměr A4) – 7 Kč
  • Administrativní úkon á 10 minut – 75 Kč

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v roce 2020:


Žádosti a odpovědi v roce 2020:

Žádosti a odpovědi v roce 2021: