Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Vsetínská nemocnice a.s. nakládá s osobními údaji, přičemž tak činí mimo jiné a zejména v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Níže uvádíme jako správce své kontaktní údaje.

Kontaktní adresa správce:

Vsetínská nemocnice a.s.
se sídlem Nemocniční 955, 755 01  Vsetín
IČ: 26871068
Telefon: + 420 571  818  111
E-mail: nemocnice@nemocnice-vs.cz
ID datové schránky: uhugytj

Vsetínská nemocnice a.s. na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly zejména stanovené článkem 39 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a pro veřejnost je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí týkající se nakládání s osobními údaji Vsetínské nemocnice a.s. jako správcem.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Lucie Janco, DiS.
Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01  Vsetín
E-mail: poverenec@nemocnice-vs.cz
Telefon: +420 731 188 336


Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem?

Vsetínská nemocnice a.s. zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Zejména se jedná o tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje (např.  jméno, příjmení, bydliště, pohlaví, datum narození, rodné číslo, státní  příslušnost, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění),
 • kontaktní údaje (např. telefonní kontakt, e-mail…),
 • informace o Vašem zdravotním stavu,
 • další údaje, které nám předáte, nebo které shromáždíme po dobu poskytování zdravotních služeb.

Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za účelem poskytování  zdravotních služeb a plnění našich povinností jako poskytovatele zdravotních  služeb je zákonným požadavkem.

Jako pacient máte ze zákona povinnost takové  osobní údaje Vsetínské nemocnici a.s. poskytnout. Berte prosím na vědomí, že bez poskytnutí těchto údajů Vám nebudeme moci  poskytnout zdravotní služby. Povinnost  poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo  opatrovníka.

Právním základem prováděného zpracování je zejména čl. 6 odst. 1 písm. a), b), f)  GDPR, tedy:

 • pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené v takovém souhlasu,
 • plnění smlouvy s Vámi, např. smlouvy o péči o zdraví, na  jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby,
 • ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku.

Předávání osobních údajů třetím stranám a do třetích zemí:

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Vsetínské nemocnici a.s. uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas; tím není dotčeno právo v jednotlivých případech nakládat s osobními údaji, resp. zpracovávat tyto i za pomoci zpracovatelů, kteří však vždy poskytují ochranu osobních údajů v úrovni minimálně stejné jako sama Vsetínská nemocnice a.s.

Obecně platí, že Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů osobních údajů.


Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vsetínská nemocnice a.s. zpracovává osobní údaje pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Po uplynutí této doby jsou osobní údaje skartovány, případně jsou dále uchovávány po dobu stanovenou z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, případně po dobu stanovenou jinými závaznými právními předpisy.


 Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte níže uvedená práva.

Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.

V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Máte právo:

 1. na přístup k Vašim osobním údajům,
 2. na opravu,
 3. na výmaz,
 4. na omezení zpracování,
 5. vznést námitku proti jejich zpracování,
 6. uplatnit právo na přenositelnost údajů,
 7. podat žádost o sjednání nápravy,
 8. vznést stížnost.

Svá práva a požadavky můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedeném kontaktu.