Významné ocenění převzaly MUDr. Helena Fukalová a Vladimíra Rohlíková

Deset zdravotníků bylo v pondělí 13. listopadu 2017 oceněno ve 4. ročníku ankety Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje, nad níž převzal záštitu hejtman Jiří Čunek. Mezi oceněnými byly také dvě pracovnice Vsetínské nemocnice: primářka infekčního oddělení MUDr. Helena Fukalová a sestra pro hojení ran Vladimíra Rohlíková.

„To, že existuje toto oceňování zdravotníků, je nasnadě, protože když je člověk nemocen, ať už fyzicky nebo psychicky, jsou zdravotníci těmi, kdo zprostředkovávají kontakt s určitou nadějí. Dokáží se vcítit do pocitů člověka, kterému je těžko nebo úzko,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek na adresu lidí, kteří pracují v zdravotních službách a na ocenění je navrhla buď pacientská veřejnost, anebo jejich kolegové a vedení nemocnic.

   

Byly vyhlášeny dvě kategorie: lékař a nelékařský zdravotnický personál. Z každé kategorie byli oceněni tři jedinci, kteří obdrželi finanční dar 10 tisíc korun, a dalším čtyřem zdravotníkům byl udělen diplom za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb. Celkem bylo podáno 40 návrhů na ocenění. V rámci slavnostního ceremoniálu hejtman udělil Záslužné vyznamenání 1. stupně za mimořádné a výjimečné zásluhy v oblasti oftalmologie docentu Karlu Kuběnovi, zakladateli zlínské tradice špičkového očního lékařství, a to přesně v den jeho devadesátých narozenin.

V kategorii lékař byli oceněni:

  • MUDr. Helena Fukalová, primářka Infekčního oddělení Vsetínské nemocnice
  • MUDr. Vladimír Kojecký, Ph.D., lékař Interní kliniky KNTB
  • MUDr. Pavel Třeštík, primář Interního oddělení Kroměřížské nemocnice

V kategorii nelékařský zdravotnický personál byli oceněni:

  • Marie Holoubková, zdravotní sestra Chirurgického oddělení KNTB
  • Lenka Jakubů, zdravotní sestra Anesteziologicko-resuscitačního oddělení KNTB
  • Vladimíra Rohlíková, sestra pro hojení ran, Vsetínská nemocnice

Kromě těchto ocenění spojených s finančním darem byly na základě zaslaných návrhů hodnotící komisí doporučeny a dále Radou Zlínského kraje schváleny další 4 nominace k udělení čestného ocenění za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb. To získali:

  • MUDr. Zdeněk Coufal, primář Kardiologického centra KNTB
  • MUDr. Vojtěch Grecman, primář Oddělení nukleární medicíny Uherskohradišťské nemocnice
  • Radoslav Daniel, Dopravní zdravotní služba Kroměřížské nemocnice
  • Eva Krampotová, Dis., zdravotní sestra Oddělení urgentního příjmu KNTB

 

MUDr. Helena Fukalová je primářkou infekčního oddělení Vsetínské nemocnice, které pracuje v ambulantním režimu, zároveň je lékařkou interního spojeného lůžkového fondu. Svůj profesní život spojila se Vsetínskou nemocnicí, kde pracuje již bezmála třicet let. Je lékařkou s mimořádným pracovním nasazením, je vynikající diagnostičkou s přehledem napříč mnoha obory vnitřního lékařství. Nenahraditelnou a dlouholetou oporou lékařského týmu s empatickým vztahem k pacientům, ochotná po odborné stránce vždy pomoci svým kolegům. V oblasti infekčního lékařství a cestovní medicíny přednáší na vzdělávacích akcích v rámci České republiky, podílí se na vzdělávání lékařů, aktivně se zapojovala a zapojuje do dění v České lékařské komoře, je předsedkyní Okresního sdružení lékařů Vsetín ČLK.

Lékařským povoláním pokračuje Helena Fukalová v rodinné tradici, ve Vsetínské nemocnici pracoval dlouhá léta již její otec, vynikající dětský lékař MUDr. Otakar Fukala. Sama nastoupila do nemocnice již v roce 1980, tehdy ještě jako sanitářka v lékárně. Po absolvování lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se v roce 1988 vrátila jako lékařka na dětské oddělení a dětskému lékařství se pak věnovala až do roku 1993. Její oborem se poté stalo infekční lékařství, pracovala na infekčním lůžkovém oddělení a svým mimořádným pracovním nasazením jej podpořila zejména v době transformace lůžkového oddělení na péči ambulantně poskytovanou. Primářkou je od roku 2011. V ambulanci zajišťuje odbornost infekčního lékařství pro pacienty zdejšího regionu, kteří by jinak museli i k ambulantní léčbě či kontrolám dojíždět do vzdálenějších zdravotnických zařízení.

MUDr. Helena Fukalová by mohla být vzorem pečlivosti ostatním lékařům. Baví ji pomáhat lidem, je nadšenou diagnostičkou, hledající a luštící rafinované pastičky, které na nás a naše zdraví příroda nastražila. Práce je pro ni více než koníčkem, dokáže být oporou i kolegům jiných oborů, zajímá se o dění ve zdravotnictví. V rámci infekční ambulance se MUDr. Helena Fukalová zabývá chorobami, u nichž je příčinou onemocnění infekční agens (bakterie, viry, paraziti), zabývá se problematikou nejasných horečnatých stavů, problematikou očkování proti přenosným nemocem a jeho komplikacemi. Pečuje o rekonvalescenty infekčních chorob, provádí konziliární činnosti v oboru infekčního lékařství a poradenství před cestami do tropických oblastí.

 

Vladimíra Rohlíková je všeobecná sestra, která se ve Vsetínské nemocnici specializuje na péči o pacienty s chronickými, obtížně se hojícími ranami, využívá a ve spolupráci s lékaři zavádí moderní materiály a technologie, které urychlují a usnadňují péči o pacienty s kožními defekty. Své zkušenosti předává zdravotníkům nejen v rámci Vsetínské nemocnice, ale na mnoha školících akcích, konferencích s celostátním rozsahem. Svou práci vykonává s velkým nasazením, nad rámec pracovních povinností, se zřetelem k nalezení ideální varianty pro konkrétního pacienta, vždy s velkou dávkou tolerance a pochopení.

S léčbou chronických, obtížně se hojících ran má vsetínská chirurgie mnohaleté zkušenosti s řadou úspěchů, kdy se podařilo zhojit i rozměrné defekty, uchránit pacienty od amputací končetin, nutnosti dalších operativních zákroků či mnohaměsíčního pobytu na lůžku. Zdravotníci využívají moderních metod, včetně podtlakové terapie a moderních obvazových a krycích materiálů. Vladimíra Rohlíková se péči o obtížně se hojící rány věnovala dlouhodobě, ještě jako staniční sestra chirurgické ambulance.

V roce 2015 se systém péče o obtížně se hojící rány ve Vsetínské nemocnici významně proměnil, zmodernizoval. Vladimíra Rohlíková se začala ranám věnovat na plný úvazek a napříč všemi odděleními celé nemocnice. Přichází za pacienty přímo na jednotlivá pracoviště, pomáhá sestrám s realizací převazů, učí je a edukuje stran správné péče, využívání nejmodernějších materiálů a postupů. Samozřejmostí je také zapojení moderní technologie, konkrétně počítačového tabletu se speciálním grafickým programem, který umožňuje snadnější zhodnocení, propočty velikostí defektů  i rychlé srovnání postupu léčby.

Vladimíra Rohlíková vychovává, učí a vzdělává personál, staniční nebo přímo ošetřující sestry, každá z nich se může převazu zúčastnit, vyzkoušet si jej. Zdravotníci tuto šanci vítají a dotazují se Vladimíry Rohlíkové také na možnosti, zkušenosti s využíváním moderních obvazových materiálů, které urychlují a zjednodušují léčbu. Ve Vsetíně je péče o pacienty s obtížně se hojícími ranami na vysoké úrovni a stále se rozvíjí.

Koncept péče o pacienty s chronickými ranami, který paní Rohlíková ve Vsetínské nemocnici zavedla a dále rozšiřuje, již prokazatelně vedl k mnoha úspěchům, k časově i ekonomicky výhodnějšímu hojení ran u pacientů v rámci celé nemocnice (snížení délky hospitalizací a míry rizika komplikací), ale i k zefektivnění ambulantní služby pro chronické pacienty (edukace, kontrolní návštěvy). Jako všestranně výhodná se jeví i koordinace s lékaři, edukační činnosti směrem k pacientům, a zejména její působení v roli konzultantka pro všechna oddělení nemocnice. Vznikl tak širší „převazový tým“, zintenzivnila se spolupráce s nutričními terapeuty, sjednotily převazové a terapeutické postupy, nastavily algoritmy pro léčbu ran.

 

Text: Helena Mráčková, Zlínský kraj a Lenka Plačková, Vsetínská nemocnice
Foto: Jiří Balát, Zlínský kraj
Josef Šamaj a Lenka Plačková, Vsetínská nemocnice