Parkování a pohyb v areálu

Provoz v areálu Vsetínské nemocnice a.s. se řídí Dopravním řádem, který je závazný pro všechny zaměstnance a z hlediska dodržování obecně platných právních norem i pro ostatní osoby, které užívají účelové pozemní komunikace v uzavřeném areálu.

PARKOVÁNÍ

Vjezd do areálu Vsetínské nemocnice a.s. je zpoplatněn. V prostoru vrátnice je zapotřebí u automatické závory odebrat lístek a uschovat jej. První půlhodina je zdarma, každá další hodina je zpoplatněna částkou 20 Kč. Úhradu je zapotřebí provést v označeném parkovacím automatu v prostoru výjezdu. Maximální denní částka je 300 Kč. Při ztrátě lístku jsou řidiči povinni uhradit smluvní poplatek ve výši 500 Kč.

Bezplatný je vjezd pro vozidla, která přepravují zdravotně postiženého občana s platným průkazem. Informujte o této skutečnosti obsluhu vrátnice při vjezdu do areálu. Vrátný vydá příslušný lístek, jenž opravňuje k bezplatnému výjezdu. Bezplatný vjezd do areálu mají také dobrovolní dárci krve v den odběru. Lístek k bezplatnému výjezdu vydají na požádání pracovnice hematologicko-transfuzního oddělení.

POHYB CHODCŮ

Chodci jsou povinni vcházet do uzavřeného areálu nemocnice vyhrazeným prostorem kolem vrátnice a taktéž z něj tudy vycházet. V zimním období jsou chodci povinni k chůzi využívat pouze účelové komunikace, na kterých se zajišťuje schůdnost odstraněním sněhu a náledí.

POHYB VOZIDEL

Pro vjezd a výjezd vozidel jsou podle kategorie a účelu vjezdu zřízena místa, opatřená bránami, nebo závorami. Prostor u vrátnice je určen pro vjezd osobních a dodávkových vozidel, jejichž výška nepřesahuje 3 m. Pro výjezd těchto vozidel je zřízen výjezdový prostor mezi budovou ředitelství a budovou operačních oborů. Disponuje dvěma jízdními pruhy, z nichž pravý (s možností obousměrného provozu) je určen výhradně pro vozidla zdravotnické záchranné služby, případně vozidla hasičského záchranného sboru. Levý jízdní pruh slouží pro výjezd ostatních osobních či dodávkových vozidel. Prostor vjezdu i výjezdu je opatřen závorami, ovládanými automatickým systémem.

Pro vjezd a výjezd nákladních vozidel či pracovních strojů je zřízena brána v zadní části nemocničního areálu. Prostor brány je snímán kamerovým systémem a bránu obsluhuje dálkově vrátný.

Na základě vyhodnocení rizik je na účelových komunikacích v areálu nemocnice povolena max. rychlost 15 km/hod. Výjimka je přípustná pouze v případě nebezpečí zprodlení v souvislosti se stavy ohrožení života osob.

Do areálu nemocnice je zakázáno vjíždět na kolečkových bruslích, skateboardech a podobných vozítkách a také na zvířatech.