Informovaný souhlas

Před vybranými zákroky je ošetřující lékař povinen zajistit písemný informovaný souhlas pacienta. Aby byl souhlas platný, je pacient informován o podstatných skutečnostech týkajících se zamýšleného zákroku. Tyto informace uvádějí účel, povahu, průběh a možné následky zákroku, jakož i rizika s ním spojená. Pacient je poučen o možných alternativách k navrhovanému výkonu (pokud existují).

Informace o rizicích spojených se zákrokem – nebo s alternativními postupy – zahrnují nejen rizika nezbytně spojená s druhem uvažovaného zákroku, ale také jakákoli rizika související s individuálními charakteristickými rysy každého pacienta, jako je věk nebo existence jiných chorob.

Součástí souhlasu je i poučení o rizicích plynoucích z odmítnutí navrhovaného zákroku a informace o předpokládaném omezení  v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti. Pokud pacient žádá o doplňující informace, jsou mu řádně zodpovězeny. Lékař, který informace podává, dbá na to, aby byly dostatečně jasné a vhodně formulované pro osobu, která má zákrok podstoupit.

Písemný informovaný souhlas je povinně vyžadován u odběru orgánu od živého dárce, zákroky na reprodukčních orgánech (sterilizace, kastrace, asistovaná reprodukce), interrupce, lékařský pokus na člověku, zákrok, který zdravotní stav nevyžaduje (neplatí pro kosmetické zákroky nezanechávající trvalé nebo závažné následky), má-li býti oddělena část těla, která se již neobnoví, či když o vydání informovaného souhlasu požádá pacient. Další písemné souhlasy, které s ohledem na charakter zdravotních služeb určí nemocnice (viz Seznam výkonů, před nimiž nemocnice vyžaduje písemný informovaný souhlas).

Záznam o poučení a informovaném souhlasu pacient stvrzuje podpisem, že byl seznámen, například s účelem hospitalizace, Právy pacientů, s Léčebným řádem, službami nemocnice, souhlasí s hospitalizací, a podobně.
Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu, je opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers).

Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.

 

SEZNAM VÝKONŮ, PŘED NIMIŽ NEMOCNICE VYŽADUJE PÍSEMNÝ INFORMOVANÝ SOUHLAS