Info dle zák. č. 106/1999

INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Informace zveřejněné o Vsetínské nemocnici a.s. jako povinném subjektu dle zákona
č. 106/1999 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky


1. Název:

Vsetínská nemocnice a.s.

2. Důvod a způsob založení:

Vsetínská nemocnice a.s. (dále také „VSN“) byla založena v právní formě akciové společnosti (zakladatelem) Zlínským krajem dne 20. září 2005, a to za účelem poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou. Vedle tohoto hlavního předmětu činnosti VSN provozuje další činnosti, ke kterým má příslušné živnostenské oprávnění. VSN je tak poskytovatelem zdravotních služeb, jehož činnost se řídí právní úpravou v této oblasti především zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Činnost společnosti jako obchodní korporace je pak upravena zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

3. Organizační struktura: 

Valná hromada, resp. jediný akcionář, jehož působnost vykonává Rada Zlínského kraje, Představenstvo, Dozorčí rada, Vedení společnosti.

Zdravotnická oddělení: lůžková, ambulantní, centrální operační sály a centrální sterilizace, komplement.

4. Kontaktní spojení: 

4. 1. Kontaktní poštovní adresa:
Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

4. 2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Sekretariát ředitelství VSN (2. NP budovy ředitelství)
Vsetínská nemocnice a.s.
Nemocniční 955
755 01 Vsetín

4. 3. Úřední hodiny: 
Vsetínská nemocnice a.s. není správním úřadem ani orgánem veřejné moci, a nemá proto úřední hodiny pro veřejnost stanoveny. Osobní návštěvu, která se netýká samotného poskytování zdravotních služeb, ale vyřízení administrativních záležitostí či podnětů, je proto s příslušným oddělením vhodné domluvit telefonicky v běžné pracovní době.

4. 4. Telefonní čísla:
Základní (spojovatelka) – telefon: + 420 571  818  111.
Další kontakty.

4. 5. Adresa internetových stránek: 
https://nemocnice-vs.cz

4.6. Adresa podatelny:
Vsetínská nemocnice a. s., Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

4. 7. Elektronická adresa podatelny:
podatelna@nemocnice-vs.cz

4.8. Datová schránka:
uhugytj

5. Případné platby lze poukázat:

číslo účtu: 2109376609/2700
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

6. Identifikační číslo:

IČ: 26871068

7. Plátce daně z přidané hodnoty:

CZ26871068

8. Dokumenty: 

8. 1. Seznamy hlavních dokumentů: https://nemocnice-vs.cz/odbornik/vyrocni-zpravy/

8. 2. Rozpočet:
https://nemocnice-vs.cz/odbornik/zakon-232017-sb/

9. Žádost o informace: 

Pro poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím neexistuje žádný speciální formulář.
Žádost lze podávat písemně na adresu:
Vsetínská nemocnice a.s.
Nemocniční 955
755 01 Vsetín
případně e-mailem na adresu: nemocnice@nemocnice-vs.cz

Postup vyřízení je následující:

1. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena do VSN.
2. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.
4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je vyžadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
5. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti VSN, žádost bude odložena a takto odůvodněná skutečnost sdělena do 7 dnů od dne doručení žadateli.
6. VSN poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně nebo nahlédnutím do spisu. Lhůtu pro poskytnutí informací je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýš však o 10 dní. Žadatel bude o prodloužení lhůty i jeho důvodech včas prokazatelně informován.
7. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací má žadatel právo podat odvolání prostřednictvím VSN.
8. Při poskytování informací o zdravotním stavu pacientů a dalších zkušenostech, o kterých se její zaměstnanci dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, je VSN vázána povinnou mlčenlivostí ve smyslu platné právní úpravy.

10. Příjem podání a podnětů: 

Postup pro vyřizování stížnosti na zdravotní služby

11. Předpisy: 

11.1. Nejdůležitější používané předpisy:
Přehled nejdůležitějších právních předpisů na úrovni zákonů, popř. mezinárodních smluv vztahujících se buď k činnosti a rozhodování VSN zejména jako poskytovatele zdravotních služeb nebo upravujících přístup k informacím (vše v platném znění):

  • Sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
  • Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
  • Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách
  • Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu nemocnice, budova ředitelství, Nemocniční 955, 755 01 Vsetín, 2. poschodí, v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. (vhodné po předchozí telefonické domluvě) nebo obecně na internetové stránce: https://www.zakonyprolidi.cz/

11.2. Vydané právní předpisy:
VSN nemá věcnou ani formální působnost pro vydávání právních předpisů.

12. Úhrady za poskytování informací: 

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:

  • Cena za kopírování (1 kopie, rozměr A4)  – 4 Kč
  • Cena za oboustrannou kopii (rozměr A4) – 8 Kč
  • Administrativní úkon á 10 minut – 83 Kč (mimořádně rozsáhlé vyhledávání)

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

13. Licenční smlouvy:

13.1. Vzory licenčních smluv:
13.2. Výhradní licence:

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: 

 

 ROK           ŽÁDOSTI          ODPOVĚDI       ZPRÁVA O ČINNOSTI V DANÉM ROCE
   2020
   2021
   2022
   2023
  2024