Kopírování dokumentace

Pokud si žadatel přeje nahlédnout do zdravotnické dokumentace, pořídit kopii, výpis či opis zdravotnické dokumentace, vyplní Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení výpisů, opisů nebo kopii zdravotnické dokumentace (viz níže). Při podání žádosti žadatel předloží doklad k ověření totožnosti a prokáže svůj vztah k pacientovi. Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace pořízení výpisů, opisů se podává na příslušné ambulanci nebo oddělení, nebo přímo u náměstka pro ošetřovatelskou péči.

Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka či pořizování výpisů, opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace není z provozních důvodů možné vždy provést ihned. S ohledem na pracovní povinnosti zdravotnického personálu si žadatel při podání žádosti sjedná termín nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, které proběhne za přítomnosti pověřeného pracovníka nemocnice.

Pořízené výpisy, opisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace nemocnice vydá žadateli v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to po předchozím zaplacení poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku VSN. Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně nemocnice (u žádostí vyřizovaných poštou na základě poštovní dobírky).

Do zdravotnické dokumentace může nahlížet, žádat o její kopie či pořizovat výpisy
(v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění)

  • Pacient, jeho zákonný zástupce nebo osoba blízká: Pokud žádost podává pacient nebo jeho zákonný zástupce osobně – předloží průkaz totožnosti – občanský průkaz (u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti a předá ji zdravotnickému pracovníkovi. Pokud žádost podává opatrovník, předloží navíc originál či úředně ověřenou kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta. Pokud pacient nebo zákonný zástupce žádost podává poštou – vyplněný formulář žádosti doplní buď fotokopií průkazu totožnosti, nebo žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Pokud žádost podává opatrovník, je nutné kromě uvedeného ještě zaslat kopii pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem pacienta.
  • Osoba určená pacientem – žadatelem je pak osoba, kterou pacient ve zdravotnické dokumentaci výslovně určil k nahlížení do zdravotnické dokumentace, k pořizování výpisů nebo kopií.
    Pokud žádost podává osoba určená pacientem osobně – předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, u cizinců cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti), vyplní formulář žádosti, a předá ji zdravotnickému pracovníkovi. Pokud osoba určená pacientem žádost podává poštou – vyplněný formulář žádosti je třeba doplnit buď fotokopii průkazu totožnosti, nebo žádost opatřit úředně ověřeným podpisem žadatele.
  • Nahlížení do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta – podat žádost může pouze osoba blízká zemřelému pacientovi, příbuzný zemřelého (manžel, potomci, sourozenci, rodiče, registrovaný partner), který spolu se žádostí předloží úřední doklad o vztahu k pacientovi (rodný list, oddací list, registrace).
    Podává-li žadatel žádost poštou, doplní žádost buď fotokopií svého průkazu totožnosti, nebo žádost opatří ověřeným podpisem a dále doloží fotokopii dokladu o vztahu k pacientovi (u jiných blízkých osob ještě žadatel doloží čestné prohlášení žadatele).

ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘÍZENÍ VÝPISŮ, OPISŮ NEBO KOPIÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE:

zadost-_nahlizeni_kopirovani_2023_3

 

Žádosti a případné dotazy vyřizuje:

  • Mgr. Pavel Šupka, DiS.

  • náměstek pro ošetřovatelskou péči
  • tel.: +420 571 818 110