Podpora vzdělávání

Studium na vysokých školách a vyšších odborných školách 

Podporujeme zaměstnance (zejména nelékařské zdravotnické pracovníky) k prohlubování nebo zvyšování kvalifikace studiem na vysokých a vyšších odborných školách.

Studenty uvolníme v nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo zkouškách. V případě podepsání kvalifikační dohody vyplácíme náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku během studijního volna. Součástí nároků plynoucích z kvalifikační dohody je pracovní volno deset dnů na vypracování a obhajobu absolventských prací a dále dvou dnů na přípravu a vykonání každé zkoušky v průběhu studia.

V současné době podporujeme ve studiu zejména zdravotnické asistenty, kteří mohou v rámci pracovního poměru dálkově studovat obor všeobecná sestra. Výhodou je možnost studia na VOŠ zdravotnické přímo ve Vsetíně.

Specializační vzdělávání lékařů 

Odborně i finančně podporujeme lékaře během specializačního vzdělávání. Většina pracovišť nemocnice je akreditována dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Lékaře během specializačního vzdělávání nevážeme kvalifikační dohodou, tedy závazkem setrvání v pracovním poměru po dokončení atestace. Lékařům umožňujeme stáže v rámci nemocnice i na vyšších pracovištích ve fakultních nemocnicích. Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí Vsetínská nemocnice a.s. (např. účastnického poplatky, cestovné, stravné…).

Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků 

Podporujeme rovněž nelékařské zdravotnické pracovníky během specializačního vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.

Poskytujeme studijní volno během výuky, hradíme náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace (např. účastnického poplatky, cestovné, stravné…).