MUDr. Proksa primářem ARO

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Vsetínské nemocnice má nového primáře. Stal se jím MUDr. Marek Proksa, a to na základě výsledků konkurzu. Ve vedení oddělení vystřídal MUDr. Milana Doležela. „V souladu s doporučením komise při výběrovém řízení změnu odsouhlasilo představenstvo Vsetínské nemocnice. Pan doktor Doležel i nadále zůstává pracovat na vsetínském anesteziologicko-resuscitačním oddělení, a to ve funkci zástupce primáře. Ráda bych mu poděkovala za více než sedmileté působení v čele oddělení a panu primáři Proksovi popřála hodně pracovních úspěchů v nové funkci,“ uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.

Pětačtyřicetiletý MUDr. Marek Proksa pracuje ve Vsetínské nemocnici již devatenáct let. Nastoupil zde v roce 1999 po úspěšném absolvování studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Specializovanou způsobilost v oboru anesteziologie a resuscitace získal v roce 2005, licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pak v roce 2013. O dva roky později získal nutriční licenci a byl zařazen do specializačního oboru klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Pět let působil jako zástupce primáře, od května 2015 rovněž jako lékař tehdy nově zřízené nutriční ambulance Vsetínské nemocnice a rozvíjí její činnost včetně konsiliární činnosti. Absolvoval řadu kurzů a stáží, týkajících se hlavně problematiky regionální anestézie a výživy kriticky nemocných, což jsou oblasti, kterým se věnuje nejvíce. Ve volném čase se věnuje sportovním aktivitami (horská a silniční cyklistika, běh, lyžování), ale také se zajímá o hudbu, film a veřejné dění.

Anesteziologicko – resuscitační oddělení Vsetínské nemocnice má více než čtyřicetiletou historii. „V současné době se jedná o technicky, a samozřejmě i personálně, velmi dobře vybavené pracoviště. Intenzivní péče kriticky nemocným pacientům  je zde poskytována na vysoce odborné úrovní, respektující nejnovější poznatky moderní medicíny. Obdobně je tomu i při poskytování anesteziologické péče pacientům při operacích nebo  vyšetřeních, vyžadujících celkovou či některou z forem regionální anestézie,“ specifikoval MUDr. Proksa a dodal: „I zde se snažíme do praxe implementovat nejnovější anesteziologické techniky a postupy. Za vše výše uvedené patří velké poděkování všem mým předchůdcům, lékařům a v neposlední řadě všemu ošetřujícímu personálu, který na našem oddělení pracoval a pracuje. I nadále se budu snažit, aby stávající úroveň byla zachována a aby se naše oddělení stále zlepšovalo a vyvíjelo jenom pozitivním směrem.“

O systému pravidelných výběrových řízení na pozice vedoucích zdravotnických oddělení (primářů) na funkční období pěti let rozhodla valná hromada společnosti. Tímto konkurzem prošlo ve Vsetínské nemocnici již osm primariátů. „K prvnímu lednu došlo ke změnám na místech primářů ortopedického oddělení a oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí. Zde se jednalo o generační změny, kdy bývalí primáři dosáhli důchodového věku a požádali o uvolnění z funkce,“ připomenula Ing. Prousková.