IROP 10 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Číslo programu: 06
Název programu: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_15_011
Název výzvy: 10. výzva IROP – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST – SC 3.2
Název projektu: Zajištění kybernetické bezpečnosti Vsetínské nemocnice a.s.
Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006987


Stručný průběh projektu


25. dubna 2023

Byla předložena a schválena druhá výroční Zpráva o udržitelnosti.


24. srpna 2022

Byla předložena a schválena první výroční Zpráva o udržitelnosti.


16. dubna 2021

Projekt byl k tomuto datu finančně ukončen ze strany Řídícího orgánu IROP. Od následujícího dne je stanovená doba udržitelnosti projektu na pět let.


30. březen 2021

Na účet Vsetínské nemocnice byla připsána dotace v požadované výši.


říjen 2020

Projekt byl implementován a předán do provozu v souladu s harmonogramem. Připravuje se vyúčtování dotace.


březen 2020

Ve všech čtyřech nemocnicích Zlínského kraje se rozbíhají analytické práce na první etapě projektu, připravují se konkrétní implementační a školící plány.


únor 2020

Ve veřejné zakázce zvítězilo sdružení firem AUTOCONT a.s. Ostrava a AEC, a.s. Brno. Dne 25.2.2020 proběhl oficiální kick-off meeting projektu.


říjen – listopad 2019

Výběrové řízení na dodavatele organizuje za všechny nemocnice Zlínského kraje pověřený zadavatel, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

V současné době probíhá hodnocení nabídek uchazečů.


září 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dne 20.9.2019 projekt a rozhodlo o poskytnutí dotace v požadované výši.


srpen 2019

Pokračuje schvalovací proces MMR.


květen 2018 – květen 2019

Žádost o financování v rámci uvedeného programu byla podána již v květnu roku 2018, bohužel však pro velký počet uchazečů nebylo Vsetínské nemocnici v prvním kole vyhověno. Počátkem roku 2019 došlo k navýšení finančních prostředků v programu a v půlce května byla nemocnice dotázána, zda souhlasí s přidělením prostředků v původně požadované výši. Po kladné odpovědi byla zpracována aktualizovaná žádost a MMR začalo připravovat právní akt o poskytnutí podpory.

Projekt je zaměřen na realizaci technických opatření, která zajistí zabezpečení významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury Vsetínské nemocnice proti kybernetickým hrozbám.