IROP 31 NÁVAZNÁ PÉČE I.

 

Číslo programu: 06
Název programu: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_043
Název výzvy: 31. Výzva IROP – ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE – SC 2.3
Název projektu: Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku – 1.etapa
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540


Stručný průběh projektu


leden 2020

Probíhají veřejné zakázky na další zdravotnické přístroje, které jsou součástí programu. Některé ze soutěží jsou již uzavřeny a přístroje jsou postupně uváděny do provozu – např. motodlaha pro ortopedické a chirurgické oddělení; podrobnější informaci najdete zde.


prosinec 2019

Dne 10.12.2019 byla na účet Vsetínské nemocnice převedena dotace ve výši 85% z první předložené žádosti.

Byla zpracována další část již pořízených přístrojů ve výši 9.962.841,65 Kč a po formálních kontrolách bude v průběhu ledna předána k vyúčtování.

Vedle toho probíhají veřejné zakázky na nově pořizované přístroje.


září – říjen 2019

Koncem srpna byla odevzdána k proplacení první část již pořízených přístrojů (viz odstavec níže), probíhají kontroly a doplnění na CRR.


srpen 2019

Probíhají práce na vyúčtování první části projektu ve výši 19.215.345,73 Kč. Jedná se o přístroje, které byly již dříve pořízeny v rámci vybavení nového interního pavilonu a dovybavení oddělení ARO (např. gastroambulance, monitory na JIP, telemetrický systém, defibrilátory, ventilátory a anesteziologické přístroje).

Vedle toho se připravují veřejné zakázky na nově pořizované přístroje.


červenec 2016 – červen 2019

Žádost o financování v rámci uvedeného programu byla podána již v červenci roku 2016, bohužel však pro velký počet uchazečů nebylo Vsetínské nemocnici v prvním kole vyhověno. Počátkem roku 2019 došlo k navýšení finančních prostředků v programu a začátkem března byla nemocnice dotázána, zda souhlasí s přidělením prostředků v původně požadované výši. Po kladné odpovědi byla zpracována aktualizovaná žádost, která byla dne 13.6.2019 rozhodnutím MMR schválena a nemocnici byla přiznána dotace ve výši 83.171.190,36 Kč.

Náplní projektu je pořízení nových či obnova stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení; z toho část již byla pořízena a bude proplacena zpětně, další část se teprve bude pořizovat.