IROP 31 NÁVAZNÁ PÉČE I.

Číslo programu: 06
Název programu: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_043
Název výzvy: 31. Výzva IROP – ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE – SC 2.3
Název projektu: Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku – 1.etapa
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001540


Stručný průběh projektu


20. července 2023

Byla předložena a schválena druhá výroční Zpráva o udržitelnosti.


15. července 2022

Byla předložena a schválena první výroční Zpráva o udržitelnosti.


2. červenec 2021

Projekt byl k tomuto datu finančně ukončen ze strany Řídícího orgánu IROP. Od následujícího dne je stanovená doba udržitelnosti projektu na pět let.


15. červen 2021

Na účet Vsetínské nemocnice byla připsána poslední splátka dotace.


květen 2021

Příprava a podání vyúčtování projektu.


říjen 2020 – květen 2021

Projekt je realizován po jednotlivých etapách v souladu s harmonogramem.


září 2020

Byla proplacena třetí část dotace na základě žádosti podané v dubnu. Následně podáváme žádost o proplacení dalších přístrojů zakoupených v rámci projektu.


duben – srpen 2020

Pracovníci oddělení centrálního nákupu postupně vypisují a realizují jednotlivé veřejné zakázky z programu. Informace o ukončení konkrétních akcí jsou publikovány na titulní stránce tohoto webu.


březen 2020

Dne 16.3.2020 byla na účet Vsetínské nemocnice převedena dotace ve výši 85% z druhé předložené žádosti, podané v lednu.

Připravuje se další žádost o platbu za poslední část již dříve dodaných přístrojů, a dále za nově dodané přístroje v roce 2019 a 2020.


leden 2020

Probíhají veřejné zakázky na další zdravotnické přístroje, které jsou součástí programu. Některé ze soutěží jsou již uzavřeny a přístroje jsou postupně uváděny do provozu – např. motodlaha pro ortopedické a chirurgické oddělení; podrobnější informaci najdete zde.


prosinec 2019

Dne 10.12.2019 byla na účet Vsetínské nemocnice převedena dotace ve výši 85% z první předložené žádosti.

Byla zpracována další část již pořízených přístrojů ve výši 9.962.841,65 Kč a po formálních kontrolách bude v průběhu ledna předána k vyúčtování.

Vedle toho probíhají veřejné zakázky na nově pořizované přístroje.


září – říjen 2019

Koncem srpna byla odevzdána k proplacení první část již pořízených přístrojů (viz odstavec níže), probíhají kontroly a doplnění na CRR.


srpen 2019

Probíhají práce na vyúčtování první části projektu ve výši 19.215.345,73 Kč. Jedná se o přístroje, které byly již dříve pořízeny v rámci vybavení nového interního pavilonu a dovybavení oddělení ARO (např. gastroambulance, monitory na JIP, telemetrický systém, defibrilátory, ventilátory a anesteziologické přístroje).

Vedle toho se připravují veřejné zakázky na nově pořizované přístroje.


červenec 2016 – červen 2019

Žádost o financování v rámci uvedeného programu byla podána již v červenci roku 2016, bohužel však pro velký počet uchazečů nebylo Vsetínské nemocnici v prvním kole vyhověno. Počátkem roku 2019 došlo k navýšení finančních prostředků v programu a začátkem března byla nemocnice dotázána, zda souhlasí s přidělením prostředků v původně požadované výši. Po kladné odpovědi byla zpracována aktualizovaná žádost, která byla dne 13.6.2019 rozhodnutím MMR schválena a nemocnici byla přiznána dotace ve výši 83.171.190,36 Kč.

Náplní projektu je pořízení nových či obnova stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení; z toho část již byla pořízena a bude proplacena zpětně, další část se teprve bude pořizovat.