IROP 31 NÁVAZNÁ PÉČE II.

Číslo programu: 06
Název programu: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_043
Název výzvy: 31. Výzva IROP – ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE – SC 2.3
Název projektu: Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku – 1.etapa- II.fáze
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001591


Stručný průběh projektu


14. července 2023

Byla předložena a schválena druhá výroční Zpráva o udržitelnosti.


15. července 2022

Byla předložena a schválena první výroční Zpráva o udržitelnosti.


22. červen 2021

Projekt byl k tomuto datu finančně ukončen ze strany Řídícího orgánu IROP. Od následujícího dne je stanovená doba udržitelnosti projektu na pět let.


2. červen 2021

Na účet Vsetínské nemocnice byla připsána poslední splátka dotace.


květen 2021

Příprava a podání vyúčtování projektu.


říjen 2020 – květen 2021

Projekt je realizován po jednotlivých etapách v souladu s harmonogramem.


září 2020

Byla proplacena třetí část dotace na základě žádosti podané v dubnu. Následně podáváme žádost o proplacení dalších přístrojů zakoupených v rámci projektu.


duben – srpen 2020

Pracovníci oddělení centrálního nákupu postupně vypisují a realizují jednotlivé veřejné zakázky z programu. Informace o ukončení konkrétních akcí jsou publikovány na titulní stránce tohoto webu.


prosinec 2019

Dodán nový skiagrafický přístroj, podrobnější informace zde.


říjen 2019

Byly vypsány veřejné zakázky na dodávku skiagrafického přístroje, skiaskopicko-skiagrafického přístroje a mobilního RDG, dokončuje se příprava dalších VZ.


září 2019

Byla uhrazena dotace za již pořízené přístroje (viz minulý odstavec).

Pokračují práce na zadávání veřejných zakázek na pořízení přístrojů, které jsou součástí dotačního projektu.


srpen 2019

Pro již pořízené přístroje z tohoto projektu – mikroskop na OKB, centrifuga na koagulační a imunohematologická vyšetření a myčka operační obuvi pro operační sály – bylo provedeno závěrečné vyúčtování, shromážděny veškeré nutné podklady a předloženy ke kontrole. V současnosti čekáme na souhlas MMR a poté na převod finančních prostředků v očekávané výši 566.296,35 Kč.

Vedle toho byla vypsána veřejná zakázka na dodávku skiagrafického přístroje a mobilního RDG přístroje.


červenec 2016 – červen 2019

Žádost o financování v rámci uvedeného programu byla podána již v červenci roku 2016, bohužel však pro velký počet uchazečů nebylo Vsetínské nemocnici v prvním kole vyhověno. Počátkem roku 2019 došlo k navýšení finančních prostředků v programu a začátkem března byla nemocnice dotázána, zda souhlasí s přidělením prostředků v původně požadované výši. Po kladné odpovědi byla zpracována aktualizovaná žádost, která byla dne 28.5.2019 rozhodnutím MMR schválena a nemocnici byla přiznána dotace ve výši 58.231.802,04 Kč.

Náplní projektu je pořízení nových či obnova stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení; z toho část již byla pořízena a bude proplacena zpětně, další část se teprve bude pořizovat.