IROP 26 EHEALTH

Číslo programu: 06
Název programu: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_034
Název výzvy: 26. Výzva IROP – EGOVERNMENT I. – SC 3.2
Název projektu: Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a
sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy Vsetínské nemocnice a.s., spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth
Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006489


Stručný průběh projektu:


únor 2018 – květen 2019

Žádost o financování v rámci uvedeného programu byla podána již v únoru roku 2018, bohužel však pro velký počet uchazečů nebylo Vsetínské nemocnici v prvním kole vyhověno. Počátkem roku 2019 došlo k navýšení finančních prostředků v programu a koncem června byla nemocnice dotázána, zda souhlasí s přidělením prostředků v původně požadované výši. Po kladné odpovědi byla zpracována aktualizovaná žádost a MMR začalo připravovat právní akt o poskytnutí podpory.

Cílem projektu je vytvoření informačního systému, který umožní efektivní komunikaci a přenos dat jak v rámci nemocnice, tak i mimo ni. Dále bude v rámci projektu vytvořeno aplikační rozhraní pro zabezpečenou komunikaci s dalšími zdravotnickými zařízeními, lékaři, případně pacienty. V této souvislosti je projekt zaměřen na vybudování komunikační a integrační platformy elektronizace (KIPE).

Výstupem projektu bude nově pořízený informační systém včetně nových funkcionalit.


srpen 2019

Pokračuje schvalovací proces MMR.


říjen 2019

Dne 10.10.2019 byla rozhodnutím MMR schválena žádost a nemocnici byla přiznána dotace ve výši 42.780.457,50 Kč.


listopad 2019

V součinnosti s ostatními nemocnicemi Zlínského kraje zahájena příprava veřejné zakázky na výběr dodavatele.


říjen 2020

Proběhly tržní konzultace a konzultace s odborníky z MZ ČR a jiných nemocnic, které zadávaly podobnou zakázku.


listopad 2020 – červen 2021

V součinnosti s ostatními nemocnicemi proběhla příprava zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku. Délka přípravy byla negativně ovlivněna omezenou kapacitou způsobenou pandemií COVID-19.


červenec 2021

Byla vypsána veřejná zakázka, pověřený zadavatel je Uherskohradišťská nemocnice, předpokládaný termín podání nabídek k 31.8.2021.


2022 – 2023

V roce 2022 proběhla analýza včetně optimalizace návrhu řešení a příprava na plnou elektronizaci zdravotní dokumentace. V roce 2023 se uskutečnila implementace  informačního systému pro nemocnici a zavedení elektronické zdravotní dokumentace na pilotních odděleních.