IROP 28 SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Číslo programu: 06
Název programu: 11703 – Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06_16_044
Název výzvy: 28. Výzva IROP – SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II. – SC 3.2
Název projektu: Agendový informační systém Vsetínské nemocnice a. s.
Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006195


Stručný průběh projektu


4. října 2023

Byla předložena a schválena druhá výroční Zpráva o udržitelnosti.


1. listopadu 2022

Byla předložena a schválena první výroční Zpráva o udržitelnosti.


15. září 2021

Projekt byl k tomuto datu finančně ukončen ze strany Řídícího orgánu IROP. Od následujícího dne je stanovená doba udržitelnosti projektu na pět let.


8. září 2021

Na účet Vsetínské nemocnice byla připsána dotace v požadované výši.


červen 2021

Bylo provedeno závěrečné vyúčtování, shromážděny veškeré nutné podklady a předloženy ke kontrole. Čekáme na souhlas MMR a poté na převod finančních prostředků.


1. duben 2021

Zahájen ostrý provoz.


listopad 2020 – březen 2021

Probíhají implementační práce, příprava převodu dat a školení uživatelů.


říjen 2020

Proběhly analytické a přípravné práce, byl odsouhlasen cílový koncept implementace, technické řešení a hramonogram realizace. Připravuje se migrace dat a školení uživatelů.


červen 2020

Byla ukončena veřejná zakázka, vybrán dodavatel řešení a podepsána smlouva.


srpen – listopad 2019

Výběrové řízení na dodavatele informačního systému organizuje za všechny nemocnice Zlínského kraje pověřený zadavatel, Uherskohradišťská nemocnice a.s.

V současné době probíhá hodnocení nabídek uchazečů.


září 2017 – březen 2019

Žádost o financování v rámci uvedeného programu byla podána již v září roku 2017, bohužel však pro velký počet uchazečů nebylo Vsetínské nemocnici v prvním kole vyhověno. Počátkem roku 2019 došlo k navýšení finančních prostředků v programu a začátkem března byla nemocnice dotázána, zda souhlasí s přidělením prostředků v původně požadované výši. Po kladné odpovědi byla zpracována aktualizovaná žádost, která byla dne 28.3.2019 rozhodnutím MMR schválena a nemocnici byla přiznána dotace ve výši 7.204.642,50 Kč.

Cílem projektu je zefektivnit vnitřní procesy nemocnice a to prostřednictvím vybudování jednotného ekonomického systému a systému na řízení projektů. Pořízený systém umožní zefektivnit průběžný rozvoj, inovaci a integraci nových funkcionalit, modulů a aplikací informačního systému.
Dále pak přispěje k minimalizaci závislosti na dominanci dodavatelů jednotlivých softwarových aplikací, zajistí vysokou míru kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti osobních dat dle příslušné legislativy.